Laboratórne služby

Laboratórne služby pre ZsVS, a. s., zabezpečuje útvar laboratórnych činností, ktorý je od r. 2002 akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

Labak

Útvar laboratórnych činností je spôsobilý vykonávať mikrobiologické, hydrobiologické, chemické a fyzikálno-chemické skúšky v matrici pitná voda, voda na kúpanie, odpadová voda a odber vzoriek pitnej vody, odpadovej vody a kalu podľa rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017 – Osvedčenie o akreditácii. Laboratóriá útvaru laboratórnych činností (Nitra a Dunajská Streda) zabezpečujú pravidelný monitoring kvality vôd pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s.

Útvar laboratórnych činností vykonáva:

Skúšobné laboratóriá sú vybavené prístrojmi potrebnými na výkon skúšok v súlade s požiadavkami legislatívy SR.