Výroba a dodávka pitnej vody

Zásobovanie pitnou vodou je zabezpečené:

  • pripojením sídiel na diaľkovodné systémy, ktoré využívajú veľkokapacitné vodné zdroje Gabčíkovo, Jelka a Slatinská pramenná oblasť. Diaľkovodné systémy Ponitriansky skupinový vodovod, Skupinový vodovod Jelka-Galanta-Nitra a Skupinový vodovod Gabčíkovo sú vzájomne prepojené a tvoria Západoslovenskú vodárenskú sústavu (Zsl.VS). Diaľkovodný systém je tvorený vodárenskými zdrojmi (28 studní, 5 prameňov), čerpacími stanicami (16), akumulačnými nádržami (21) a líniovým potrubím v dĺžke 442 km. Voda dodávaná z veľkokapacitných zdrojov je vo veľmi dobrej kvalite a nie je potrebná jej ďalšia úprava. Vykonáva sa len hygienické zabezpečenie. Týmto systémom sú zásobované všetky väčšie mestá ako Nitra, Nové Zámky, Levice, Galanta, Sereď, Šaľa, Vráble, Topoľčany, Bánovce n/Bebravou, Partizánske a tiež menšie sídla a obce. Diaľkovodným systémom sa dodáva 75% pitnej vody.
  • samostatnými vodovodmi s vlastnými vodárenskými zdrojmi lokálneho významu a skupinovými vodovodmi zásobujúcimi dve a viac obcí z jedného alebo viacerých vodárenských zdrojov. Voda v niektorých malých zdrojoch je v nevyhovujúcej kvalite a je ju potrebné upravovať. Odstraňuje sa hlavne železo a mangán a u niektorých zdrojov arzén. Z menších zdrojov je dodávaných 25% pitnej vody.

K zásobovaniu pitnou vodou Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. v súčasnosti používa technicko-technologické zariadenia v rozsahu 4 577 km vodovodných potrubí, 248 vodojemov s kapacitou 291 160 m3 a 181 čerpacích staníc o kapacite 12 985 l.s-1. V roku 2015 spoločnosť dodala zákazníkom 34,4 mil. m3 pitnej vody, z toho 68,9% pre potreby domácnosti. V súčasnosti sa plánuje ďalšie rozšírenie vodovodných systémov, budovanie obecných vodovodov a ich pripájanie na diaľkové prívody vody, ako aj dotácia nedostatkových vodovodov.