Monitoring stokovej siete

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  v súčasnosti disponuje s dvomi TV inšpekčnými monitorovacími systémami stokovej siete. Systém IBAK Panoramo 3D umožňuje monitoring kanalizačného potrubia s možnosťou záznamu z monitoringu na DVD nosiči, vyhodnocovaním sklonu potrubia, možnosťou merania veľkostí porúch, trhlín, priemerov prípojok a ovality potrubia od profilu DN 200 do DN 800. Systém IBAK Lisy umožňuje obdobne  monitoring kanalizačného potrubia už od profilu DN 150 do DN 600 s možnosťou detailnejšieho nasnímania zistených  porúch na kanalizačnom potrubí a navyše umožňuje monitoring prípojok od profilu DN 100 až do vzdialenosti 40 m od kmeňovej stoky – vhodné pre vyhľadávanie „čiernych“ prípojok.

TV - monitorovací systém v rámci celej akciovej spoločnosti je  využívaný podľa nasledovných priorít :

  1. monitoring havarijných stavov na stokovej sieti a ČOV;
  2. monitoring novovybudovaných kanalizačných potrubí v rámci investičných akcií a preberaných kanalizácií do prevádzky na zmluvu pred preberacím konaním;
  3. preventívne prehliadky a monitoring technického stavu prevádzkovanej stokovej siete;
  4. monitoring pre cudzích na objednávku.

Upozorňujeme, že TV- monitoring prevádzkovanej stokovej siete je možný len vo vopred vyčistených kanalizačných potrubiach!

Cenová ponuka TV- monitoringu pre profil DN 200-800 – systém IBAK Panoramo-3D

Cena za hodinu monitoringu 102,67 € ;  účtuje sa každá začatá štvrťhodina ( 25,67 € ). K cene za TV - monitoring sa pripočíta cena za dopravu (z Nových Zámkov, Slovenská 21 a späť). Cena za dopravu sa určí ako násobok najazdených kilometrov a ceny za jeden km. Cena  za 1 km - 0,71 €. Ceny sú uvedené bez DPH.

V cene za TV- monitoring je zahrnuté spracovanie monitoringu vo forme:

  • 1 x DVD nosič – 3D a 2D digitálne zobrazenie monitorovaného potrubia s možnosťou otáčania a nakláňania 3D obrazu v rozsahu 360°, spätný pohľad do kanalizácie, funkcia ZOOM, meranie priemeru potrubia, meranie veľkosti poruchy (trhliny a pod.)
  • 1 x Protokol – grafické zobrazenie úseku s popisom, obrazová správa úseku, grafické zobrazenie stredného spádu a výškového profilu uloženého potrubia

Cenová ponuka TV- monitoringu pre profil DN 100-600 – systém IBAK Lisy

Cena za hodinu monitoringu 102,67 € ;  účtuje sa každá začatá štvrťhodina ( 25,67 € ). K cene za TV - monitoring sa pripočítava cena za dopravu (z Nitry, Nábrežie za hydrocentrálou 4 a späť). Cena za dopravu sa určuje ako násobok počtu najazdených kilometrov a ceny za  1 km. Cena  za 1 km - 0,71 €. Ceny sú uvedené bez DPH.

V cene za TV - monitoring je zahrnuté spracovanie monitoringu vo forme:

  • 1 x DVD nosič –  digitálne zobrazenie monitorovaného potrubia, s možnosťou otáčania a nakláňania obrazu v rozsahu 360°, funkcia ZOOM, meranie priemeru potrubia
  • 1 x Protokol – grafické zobrazenie úseku s popisom, obrazová správa úseku, grafické zobrazenie stredného spádu a výškového profilu uloženého potrubia

Monitorovaný úsek kanalizácie musí byť vopred vyčistený od hrubých nečistôt. V prípade zatopenia monitorovaného úseku musí sa v čase monitoringu zabezpečiť odčerpávanie vody.

V prípade záujmu o vykonanie monitoringu Vás žiadame z dôvodov koordinácie prác o včasné prerokovanie možných  termínov a technických podmienok vykonania monitoringu o telefonický kontakt. Monitoring vykonávame len na základe predloženej potvrdenej objednávky žiadateľa! 

Objednať monitoring

Systém IBAK Panoramo-3D

Ukážka zistenej poruchy na potrubí z 3D záznamu

Ukážka rozvinutého obrazu

Ukážka vyhodnotenia výškového profilu a stredného spádu monitorovaného potrubiaVýškový profil udáva pozdĺžny priebeh potrubia medzi dvoma šachtami monitorovaného úseku.