Monitoring stokovej siete

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., v súčasnosti disponuje dvomi TV inšpekčnými monitorovacími systémami stokovej siete:

  1. Systém IBAK Panoramo 3D umožňuje monitoring kanalizačného potrubia s možnosťou záznamu z monitoringu na DVD nosiči, vyhodnocovaním sklonu potrubia, možnosťou merania veľkostí porúch, trhlín, priemerov prípojok a kvality potrubia od profilu DN 200 do DN 800.
  2. Systém IBAK Lisy umožňuje obdobne monitoring kanalizačného potrubia už od profilu DN 150 do DN 600 s možnosťou detailnejšieho nasnímania zistených porúch na kanalizačnom potrubí a navyše umožňuje monitoring prípojok od profilu DN 100 až do vzdialenosti 40 m od kmeňovej stoky – vhodné pre vyhľadávanie „čiernych“ prípojok.

TV monitorovací systém v rámci celej akciovej spoločnosti sa využíva podľa nasledujúcich priorít:

  • monitoring havarijných stavov na stokovej sieti a ČOV
  • monitoring novovybudovaných kanalizačných potrubí v rámci investičných akcií a preberaných kanalizácií do prevádzky na zmluvu pred preberacím konaním
  • preventívne prehliadky a monitoring technického stavu prevádzkovanej stokovej siete
  • monitoring pre cudzích na objednávku

Upozorňujeme, že TV monitoring prevádzkovanej stokovej siete je možný len vo vopred vyčistených kanalizačných potrubiach!

Cenová ponuka TV monitoringu pre profil DN 200-800 – systém IBAK Panoramo-3D

Cena za hodinu monitoringu 102,67 €, účtuje sa každá začatá štvrťhodina (25,67 €). K cene za TV monitoring sa pripočíta cena za dopravu (z Nových Zámkov, Slovenská 21, a späť). Cena za dopravu sa určí ako násobok najazdených kilometrov a ceny 0,71 € za jeden km. Ceny sú uvedené bez DPH.

V cene za TV monitoring je zahrnuté spracovanie monitoringu vo forme:

  • 1 DVD nosič – 3D a 2D digitálne zobrazenie monitorovaného potrubia s možnosťou otáčania a nakláňania 3D obrazu v rozsahu 360°, spätný pohľad do kanalizácie, funkcia ZOOM, meranie priemeru potrubia, meranie veľkosti poruchy (trhliny a pod.)
  • 1 protokol – grafické zobrazenie úseku s popisom, obrazová správa úseku, grafické zobrazenie stredného spádu a výškového profilu uloženého potrubia

Cenová ponuka TV monitoringu pre profil DN 100-600 – systém IBAK Lisy

Cena za hodinu monitoringu 102,67 €, účtuje sa každá začatá štvrťhodina (25,67 €). K cene za TV monitoring sa pripočítava cena za dopravu (z Nitry, Nábrežie za hydrocentrálou 4, a späť). Cena za dopravu sa určuje ako násobok počtu najazdených kilometrov a ceny 0,71 € za 1 km. Ceny sú uvedené bez DPH.

V cene za TV monitoring je zahrnuté spracovanie monitoringu vo forme:

  • 1 DVD nosič – digitálne zobrazenie monitorovaného potrubia, s možnosťou otáčania a nakláňania obrazu v rozsahu 360°, funkcia ZOOM, meranie priemeru potrubia
  • 1 protokol – grafické zobrazenie úseku s popisom, obrazová správa úseku, grafické zobrazenie stredného spádu a výškového profilu uloženého potrubia

Monitorovaný úsek kanalizácie musí byť vopred vyčistený od hrubých nečistôt. V prípade zatopenia monitorovaného úseku sa musí v čase monitoringu zabezpečiť odčerpávanie vody.

V prípade záujmu o vykonanie monitoringu vás žiadame z dôvodov koordinácie prác o včasné telefonické prerokovanie možných termínov a technických podmienok vykonania monitoringu. Monitoring vykonávame len na základe predloženej potvrdenej objednávky žiadateľa.

email Objednať monitoring

Systém IBAK Panoramo-3D

Ukážka zistenej poruchy na potrubí z 3D záznamu

Ukážka rozvinutého obrazu