Pripojenie na verejnú kanalizáciu

Najsprávnejšou ekologickou voľbou vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu. Ak je v obci vybudovaná kanalizácia, štát nás zákonom zaväzuje sa na ňu pripojiť.

ČOV Sever

Pripojením sa na verejnú kanalizáciu získavame hneď niekoľko výhod:

Priamu finančnú úsporu pri pripojení s reálnou hodnotou viac ako 700 €/rok voči nákladom za odvedenie a čistenie odpadovej vody prostredníctvom žumpy.

Komfort

 • zvýšenie životnej úrovne, bezstarostný „odvoz“ odpadovej vody, nie je potrebné mať v pozornosti potrebu a zabezpečenie vývozu žumpy,
 • eliminácia nepríjemného zápachu v okolí nehnuteľnosti,
 • zodpovednosť – chrániť zdravie svojich detí a rodiny.

Ekológia

 • zabránenie kontaminácii zdrojov pitnej vody,
 • ekologické zneškodňovanie odpadových vôd,
 • efektívne využívanie už vybudovanej infraštruktúry s dôrazom na efekt nakladania s finančnými zdrojmi,
 • znižovanie tvorby uhlíkovej stopy, a to úsporou vylučovania CO2 pri preprave odpadovej vody dopravnými prostriedkami.

www.pripojtesa.zsvs.sk

Všetky podmienky zriadenia kanalizačnej prípojky sú bližšie špecifikované v Technických podmienkach pripojenia a odpojenia.

Postup zriadenia kanalizačnej prípojky

 1. Vypracovanie projektovej dokumentácie.
 2. Vyjadrenie všetkých správcov inžinierskych sietí vrátane ZsVS, a. s., na základe projektovej dokumentácie.
 3. Vydanie právoplatného stavebného povolenia alebo povolenia drobnej stavby.
 4. Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod/kanalizáciu.
 5. Žiadosť o uzavretie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
 6. Preverenie splnenia technických podmienok na realizáciu kanalizačnej prípojky.
 7. Návrh zmluvy na podpis.
 8. Realizácia kanalizačnej prípojky.
 9. Do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy spustenie plynulého odvádzania odpadovej vody.

Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu – fyzická osoba predloží:

Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu – právnická osoba predloží:


Mesto/okres Kontaktná osoba E-mail Telefón
Topoľčany Ivan Michalička ivan.michalicka@zsvs.sk 038/746 4400
Bánovce nad Bebravou Ing. Jozef Botka jozef.botka@zsvs.sk 038/746 4501
Partizánske Ing. Filip Martinka filip.martinka@zsvs.sk 038/746 4666
Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder František Fekete frantisek.fekete@zsvs.sk 031/773 7302
Levice, Šahy, Želiezovce Zuzana Kováčová zuzana.kovacova@zsvs.sk 036/777 1323, 0902 957 622
Nitra Natália Stanovičová natalia.stanovicova@zsvs.sk 037/694 9319, 0911 107 996
Vráble Paulína Černáková paulina.cernakova@zsvs.sk 037/694 9401, 0903 725 483
Zlaté Moravce Helena Szomorová helena.szomorova@zsvs.sk 037/694 9501
Galanta, Sereď, Šaľa Zuzana Százová zuzana.szazova@zsvs.sk 031/773 7505, 0903 470 318
Galanta, Sereď, Šaľa Ing. Zdenka Slavkovská zdenka.slavkovska@zsvs.sk 031/773 7505, 0904 907 383
Komárno, Nové Zámky Kristián Csutkay kristian.csutkay@zsvs.sk 035/792 2305