Často kladené otázky

Ako mám postupovať, ak si chcem zriadiť vodovodnú prípojku/kanalizačnú prípojku?

 1. Žiadateľ o pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu predloží ZsVS, a. s. „Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii“ spolu s priloženou snímkou katastrálnej mapy a návrhom riešenia pripojenia. ZsVS, a. s., poskytne žiadateľovi vyjadrenie k žiadosti v termíne do 30 dní od jej podania, kde mu budú stanovené podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu. Výška poplatku za vyjadrenie je stanovená v platnom Cenníku výkonov a služieb.
 2. Žiadateľ predloží príslušnému stavebnému úradu projektovú dokumentáciu s vyjadrením
  a splní ďalšie požiadavky, ktoré mu určí stavebný úrad. Po obdržaní právoplatného stavebného povolenia, prípadne súhlasného stanoviska k zriadeniu drobnej stavby vydaného príslušným stavebným úradom, požiada ZsVS, a. s., o zriadenie pripojenia prípojky na verejnú kanalizáciu.
 3. Žiadateľ oznámi ZsVS, a. s., ukončenie prác (prevedené v súlade so stanovenými technickými
  podmienkami pripojenia) a požiada o preverenie splnenia technických podmienok.
 4. Zamestnanec ZsVS, a. s., kontaktuje žiadateľa a dohodne termín kontroly za jeho účasti.
 5. Kontrolou bude preverené splnenie technických podmienok pripojenia, a to so zistením buď:
  1. kladným – ZsVS, a. s., doručí žiadateľovi do 5 pracovných dní od preverenia na podpis Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (2 vyhotovenia). ZsVS, a. s., dohodne so žiadateľom presný termín realizácie a zabezpečí plynulé odvádzanie odpadovej vody do 7 pracovných dní od doručenia podpísanej Zmluvy producentom, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak,
  2. záporným – ZsVS, a. s., vráti žiadosť s prílohami žiadateľovi.

Aké doklady mám predložiť k zriadeniu pripojenia na verejnú kanalizáciu?

 1. vyplnená žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu podpísaná žiadateľom
 2. doklad totožnosti
 3. doklady oprávňujúce na podnikanie alebo činnosť (výpis z obchodného registra, živnostenský list, výpis o pridelení IČO v štatistickom registri, doklad o pridelení DIČ, zriaďovaciu listinu, osvedčenie o podnikaní, vykonávaní činnosti) – originály prípadne fotokópie dokladov nie staršie ako 3 mesiace (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia (ostatní odberatelia)
 4. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením (úradne overené)
 5. potvrdenie o počte osôb, ktoré sa trvalo alebo prechodne zdržujú na adrese pripájanej nehnuteľnosti prípojkou k verejnej kanalizácii, ak sa voda odoberá z vlastného zdroja (potvrdenie ObÚ alebo MsÚ o počte prihlásených obyvateľov k trvalému alebo prechodnému pobytu, ak sa množstvo vody určí na základe Vyhlášky č. 397/2003 Z. z., podľa smerných čísel spotreby /paušálne),
 6. prílohy technického charakteru*
 7. vyplnená žiadosť o uzatvorenie zmluvy

*Prílohy technického charakteru k žiadosti zriadenia kanalizačnej prípojky:

a) snímka z katastrálnej mapy a list vlastníctva – aktuálny (môže byť aj z katastrálneho portálu)
b) projektová dokumentácia:
- situácia so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia revíznej kanalizačnej šachty, siete verejnej kanalizácie, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.)
- typ revíznej kanalizačnej šachty a jej rozmery
- technická správa
- pozdĺžny profil kanalizačnej prípojky (okrem tlakovej kanalizačnej prípojky)
c) vyjadrenie, resp. číslo vyjadrenia ZsVS, a. s., k žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
d) právoplatné stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby

Som povinný pripojiť svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu?

Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“

Som povinný pripojiť svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, ak využívam vlastný zdroj vody?

Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“

Povinnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu sa týka každého, kto produkuje odpadové vody?

Táto povinnosť sa nevzťahuje na nehnuteľnosti, ktoré majú povolený iný spôsob nakladania s odpadovými vodami, pričom za iný spôsob sa považuje individuálny systém (vodotesná žumpa) alebo primeraný systém (domová ČOV) s platným povolením vydaným orgánom štátnej vodnej správy v súlade s platným znením zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Platnosť povolenia je obmedzená a po jej uplynutí vzniká povinnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu.

Za akých podmienok ZsVS, a.s. uzatvorí zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou?

Ak žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu splní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu, ZsVS, a. s., doručí žiadateľovi do 5 pracovných dní od preverenia na podpis „Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou“ (2 vyhotovenia) a následne po podpise zmluvy zabezpečí plynulé odvádzanie odpadovej vody do 7 pracovných dní.

Cena za vyjadrenie vyhotovené ZsVS, a. s., k projektovej dokumentácii?

Cena za poskytovanie vyjadrení sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu výkonu hodinovou zúčtovacou sadzbou (tzn. 36,00 EUR s DPH), nad rámec celých hodín sa bude výkon fakturovať za každú začatú štvrťhodinu sadzbou za 15 min. (tzn. 9,00 EUR s DPH).

Platnosť vyjadrenia k projektovej dokumentácii je časovo obmedzená?

Vyjadrenie ZsVS, a. s., je platné 2 roky.