Často kladené otázky

Ako mám postupovať, ak si chcem zriadiť vodovodnú prípojku?

 1. Žiadateľ o pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod predloží ZsVS, a. s., „Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii“ spolu s priloženou snímkou katastrálnej mapy a návrhom riešenia pripojenia. ZsVS, a. s., poskytne žiadateľovi vyjadrenie k žiadosti v termíne do 30 dní od jej podania, kde mu budú stanovené podmienky pripojenia na verejný vodovod. Výška poplatku za vyjadrenie je stanovená v platnom Cenníku výkonov a služieb.
 2. Žiadateľ predloží príslušnému stavebnému úradu projektovú dokumentáciu s vyjadrením
  a splní ďalšie požiadavky, ktoré mu určí stavebný úrad. Po obdržaní právoplatného stavebného povolenia, prípadne súhlasného stanoviska k zriadeniu drobnej stavby vydaného príslušným stavebným úradom, požiada ZsVS, a. s., o zriadenie pripojenia prípojky na verejný vodovod.
 3. Žiadateľ oznámi ZsVS, a. s., ukončenie prác (prevedené v súlade so stanovenými technickými
  podmienkami pripojenia) a požiada o preverenie splnenia technických podmienok.
 4. Zamestnanec ZsVS, a. s., kontaktuje žiadateľa a dohodne termín kontroly za jeho účasti.
 5. Kontrolou bude preverené splnenie technických podmienok pripojenia, a to so zistením buď:
  1. kladným – ZsVS, a. s., doručí žiadateľovi do 5 pracovných dní od preverenia na podpis Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (2 vyhotovenia). ZsVS, a. s., dohodne so žiadateľom presný termín realizácie a zabezpečí plynulú dodávku vody do 7 pracovných dní od doručenia podpísanej Zmluvy odberateľom, pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak.
  2. záporným – ZsVS, a. s., vráti žiadosť s prílohami žiadateľovi.

Aké doklady mám predložiť k zriadeniu pripojenia na verejný vodovod?

 1. vyplnená žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod podpísaná žiadateľom
 2. doklad totožnosti
 3. doklady oprávňujúce na podnikanie alebo činnosť (výpis z obchodného registra, živnostenský list, výpis o pridelení IČO v štatistickom registri, doklad o pridelení DIČ, zriaďovaciu listinu, osvedčenie o podnikaní, vykonávaní činnosti) – originály prípadne fotokópie dokladov nie staršie ako 3 mesiace (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia (ostatní odberatelia)
 4. splnomocnenie v prípade, ak žiadosť podáva osoba poverená žiadateľom na právne úkony súvisiace s pripojením (úradne overené)
 5. prílohy technického charakteru*
 6. ak ZsVS, a. s., nie je vlastníkom verejného vodovodu, žiadateľ doloží od vlastníka verejného vodovodu objednávku na zriadenie odbočenia
 7. vyplnená žiadosť o uzatvorenie zmluvy

*Prílohy technického charakteru k žiadosti zriadenia vodovodnej prípojky:

a) snímka z katastrálnej mapy a list vlastníctva – aktuálny (môže byť aj z katastrálneho portálu)
b) projektová dokumentácia:
- situácia so zakreslením pripojovaného objektu, umiestnenia vodovodnej šachty, siete verejného vodovodu, trasy prípojok, úroveň a situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp, septikov a pod.)
- typ vodomernej šachty a jej rozmery
- technická správa
- kladačský plán vodovodnej prípojky a osadenia vodomeru
c) vyjadrenie, resp. číslo vyjadrenia ZsVS, a. s., k žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
d) právoplatné stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby

Môže ZsVS, a. s., odmietnuť pripojenie na verejný vodovod?

Áno, môže, a to v prípadoch:
a) ak to kapacita verejného vodovodu neumožňuje,
b) ak žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na verejný vodovod určené ZsVS, a. s.,
c) ak aktuálne poveternostné podmienky sú v rozpore s odporúčaniami stanovenými výrobcami na bezpečnú montáž jednotlivých použitých materiálov a výrobkov.

Chcem požiadať o zriadenie novej prípojky a nehnuteľnosť je už pripojená. Kto znáša náklady, ak chcem odstrániť pôvodnú vodovodnú prípojku?

Vlastník vodovodnej prípojky má povinnosť odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným ZsVS, a. s.

Aké rozmery má mať vodomerná šachta?

Zásady technického riešenia a realizácie vodomernej šachty sú uvedené v dokumente Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Cena za vyjadrenie vyhotovené ZsVS, a. s., k projektovej dokumentácii?

Cena za poskytovanie vyjadrení sa bude fakturovať za prvú začatú hodinu výkonu hodinovou zúčtovacou sadzbou (tzn. 36,00 EUR s DPH), nad rámec celých hodín sa bude výkon fakturovať za každú začatú štvrťhodinu sadzbou za 15 min. (tzn. 9,00 EUR s DPH).

Platnosť vyjadrenia k projektovej dokumentácii je časovo obmedzená?

Vyjadrenie ZsVS, a. s., je platné 2 roky.