Odhlásenie odberateľa a ukončenie zmluvy – odberu

Pri odhlásení odberného miesta na základe zmeny vlastníctva nehnuteľnosti, pozemku formou kúpy/predaja, darovania alebo dedičstva je odberateľ povinný poslať poštou, e-mailom alebo osobne (alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby) podať v príslušnom zákazníckom centre ZsVS, a. s., nasledujúce doklady:

Fyzické osoby (domácnosti), právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia (ostatní odberatelia):

  1. vyplnenú odhlášku k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd (odhláška je súčasťou Žiadosti o uzatvorenie zmluvy – Zmena odberateľa FO, PO) s uvedením stavu vodomeru a dátumom ukončenia odberu,
  2. doklady o zmene vlastníctva (výpis z listu vlastníctva, môže byť aj z katastrálneho portálu),
  3. doklady o úhrade nezaplatených faktúr (odhlasujúci odberateľ musí mať uhradené všetky záväzky),
  4. nový odberateľ súbežne odovzdá prihlášku (Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie) s uvedením stavu vodomeru a dátumom prihlásenia odberu.