Odvádzanie odpadových vôd z vlastného zdroja

V prípade, ak je nehnuteľnosť pripojená na verejnú kanalizáciu a vlastný zdroj (studňa) je prepojený na vnútorný rozvod domácnosti, ide o odvádzanie odpadových vôd z vlastného zdroja.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný nahlásiť túto skutočnosť Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., s cieľom uzavretia Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie (z vlastného zdroja) – ide o odvádzanie odpadových vôd podľa smerných čísel spotreby vody.

Smerné čísla spotreby vody stanovuje vyhláška č. 209/2013 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20. júna 2013.

Množstvo odpadových vôd z vlastných zdrojov podľa smerných čísel sa vypočíta:

počet osôb v domácnosti × smerné číslo spotreby vody na osobu za rok podľa druhu spotreby vody

V prípade odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie z vlastného zdroja (studňa) zákazník predloží: