Prihlásenie nového odberateľa – novovzniknuté odberné miesto

Pri prihlásení odberateľa na novovzniknutom odbernom mieste je potrebné poslať poštou, e-mailom alebo osobne podať v príslušnom zákazníckom centre ZsVS, a. s., vyplnené tlačivo:

V súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ, povinný uzavrieť písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd s fyzickými osobami alebo právnickými osobami, žiadateľmi o pripojenie na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie je základným dokumentom, ktorý upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami, t. j. odberateľom a našou spoločnosťou.

Zmluva sa uzatvára s odberateľom (vlastníkom nehnuteľnosti) vždy v písomnej forme.

Otváracie hodiny

Naše zákaznícke centrá sú k dispozícii v pracovných dňoch v nasledujúcich časoch:

Po 8.00 – 12.00
Ut 8.00 – 12.00 , 12.30 – 14.30 hod.
St 8.00 – 12.00 , 12.30 – 16.30 hod.
Št 8.00 – 12.00
Pi 8.00 – 12.00
Kam patrím?

Ak chcete vedieť, pod aké zákaznícke centrum spadá vaša obec, zvoľte názov obce.

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kračanská cesta 1233
929 01 Dunajská Streda

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 31 773 7333

alternate_email zc.dunajskastreda@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 31 773 7304
+421 911 062928

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
P. Pázmaňa 4/64
927 01 Šaľa

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 31 773 7504

alternate_email zc.sala@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 31 773 7555
+421 902 957 814

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ludanská 4
934 01 Levice

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 36 777 1315

alternate_email zc.levice@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 36 777 1315
+421 911 062 927

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 01 Nitra

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 37 694 9260

alternate_email zc.nitra@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 37 694 9326
+421 911 062 929

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17
940 71 Nové Zámky

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 35 792 2333
+421 35 792 2334

alternate_email zc.novezamky@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 35 792 2333
+421 904 414 293

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Veľká Jarková 354/24
954 01 Komárno

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tovarnícka 2208
955 55 Topoľčany

person

Vedúci pracoviska:
+421 38 746 4306
+421 911 062931