Spôsob platby

Spôsob úhrady faktúr:

 • poštovým poukazom
 • prevodným príkazom (odberateľ si v banke zadá jednorazový prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol – číslo faktúry a úhradu poukáže na účet našej spoločnosti)
 • inkasom (odberateľ si vo svojej banke založí súhlas s inkasom podľa predloženého Mandátu na inkaso v SEPA)
 • v hotovosti – v pokladni zákazníckeho centra ZsVS, a. s.

Za opakovanú dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd naša spoločnosť realizuje u odberateľov preddavkové platby.

Spôsob úhrady preddavkov:

 • poštovým poukazom
 • prevodným príkazom (odberateľ si v banke zadá trvalý prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol – číslo zákazníckeho účtu)
 • inkasom (odberateľ si vo svojej banke založí súhlas s inkasom podľa predloženého Mandátu na inkaso v SEPA)

Ako postupovať pri zriadení uhrádzania platieb za vodné a stočné formou INKASA?

 • spôsob uhrádzania platieb formou inkasa je možné zriadiť na preddavkové platby, ako aj na faktúry za vodné a stočné
 • odberateľ vyplní a podpíše: v prípade fyzickej osoby Mandát na inkaso v SEPA FO, v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa Mandát na inkaso v SEPA PO (dostupné aj na každom ZC v papierovej podobe)
 • mandát požadujeme vyplniť v dvoch vyhotoveniach
 • mandát nadobúda platnosť pridelením správneho čísla UMR, ktoré pridelí referent ZC po doručení mandátu
 • 1× originál Mandátu na inkaso v SEPA použije ZsVS, a. s., na nastavenie platby formou inkasa
 • 1× Mandát na inkaso v SEPA odberateľ predloží vo svojej banke a požiada o zriadenie súhlasu s inkasom
 • v prípade nedostatku peňažných prostriedkov na účte odberateľa ZsVS, a. s., výzvu na inkaso neopakuje