Zmena vlastníctva nehnuteľnosti (kúpa, predaj, darovanie, dedičstvo)

Pri prihlásení/odhlásení odberného miesta na základe zmeny vlastníctva nehnuteľnosti, pozemku formou kúpy/predaja, darovania alebo dedičstva je odberateľ povinný poslať poštou, e-mailom alebo osobne (alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby) podať v príslušnom zákazníckom centre ZsVS, a. s., nasledujúce doklady:

Fyzické osoby (domácnosti):

 1. vyplnenú a podpísanú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie (FO) – zmena odberateľa
 2. doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva, môže byť z katastrálneho portálu)
 3. súhlas s uzavretím zmluvy, ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci – nadpolovičná väčšina
 4. doklad totožnosti (na nahliadnutie)
 5. prílohy podľa potreby (sú uvedené v žiadosti)

Právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia (ostatní odberatelia):

 1. vyplnenú a podpísanú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie (PO) – zmena odberateľa
 2. aktuálny doklad o oprávnení podnikať (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, zriaďovacia listina, menovací dekrét a pod.)
 3. doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva, môže byť z katastrálneho portálu, nájomná zmluva)
 4. doklad o pridelení IČO, DIČ, IČ DPH
 5. bankové spojenie (peňažný ústav a číslo účtu)
 6. prílohy podľa potreby (sú uvedené v žiadosti)

V prípade úmrtia odberateľa môže o prepis zmluvy požiadať domnelý dedič do ukončenia dedičského konania, dokladá sa kópia úmrtného listu.