Odvádzanie zrážkových vôd

Zrážková voda sa považuje za odpadovú vodu. Pokiaľ je vypúšťaná do kanalizácie, musí byť v zmluve na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou uvedený výpočet množstva zrážkových vôd.

Výpočet množstva zrážkových vôd zohľadňuje:

  • Spôsob výpočtu množstva odvádzaných zrážkových vôd do VK stanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z.
  • Plochami pre účel výpočtu zrážkových vôd sa rozumejú strechy, spevnené plochy, plochy s vegetáciou a pod.
  • Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, čím sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve.
Kategória plochy Súčiniteľ odtoku
A zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) 0,9
B čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyškárovaným pieskom, štrkom a pod.) 0,4
C dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) 0,05
  • V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent pri uzatváraní zmluvy v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá. Na vyžiadanie preukáže aj spôsob nakladania.
  • V prípade, ak si producent, ktorý má zazmluvnené aj vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, požiada o ich vyňatie zo zmluvy alebo zmenšenie plôch, ZsVS, a. s., akceptuje zrušenie, resp. zmenu zmluvy na odvádzanie zrážkových vôd len na základe preukázania fyzického odpojenia odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Iný spôsob (napr. zachytávanie časti dažďových vôd do sudov) ZsVS, a. s., neakceptuje. Ak producent neposkytne potrebnú súčinnosť, ZsVS, a. s., jeho žiadosti o zmenu, resp. o zrušenie zmluvného vzťahu nevyhovie.
  • V prípade, ak producent vypúšťa zrážkové vody do verejnej kanalizácie nepriamo, t. j. keď sú zrážkové vody zaústené napr. na chodník alebo verejné priestranstvo a končia vo verejnej kanalizácii, je producent takisto povinný uhrádzať stočné za vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku.
  • Producent poskytne potrebnú súčinnosť vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie pri poskytovaní údajov o plochách potrebných pre výpočet množstva zrážkových vôd. Ak producent neposkytne požadované údaje, ZsVS, a. s., určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.

Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít a aktualizuje sa aspoň raz za tri roky. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy. Vypočítané množstvo vody odvedené z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje v sadzbe stočného.