Zrušenie odberného miesta, prípojky

O zrušenie prípojky môže požiadať len osoba, ktorá má v zmysle zákona 442/2002 Z. z. uzatvorený zmluvný vzťah na odber vody z verejného vodovodu. Vodovodnú prípojku je potrebné odkopať, aby naši pracovníci mohli vykonať odpojenie od hlavného verejného vodovodu. Výkopové práce si na vlastné náklady zabezpečí žiadateľ, teda osoba, ktorá je vlastníkom vodovodnej prípojky. Odpojenie a demontáž vodomeru vykonajú naši pracovníci. Tieto práce sú spoplatnené podľa príslušného cenníka našej spoločnosti.

Odpojenie a demontáž vodomeru je potrebné dohodnúť na príslušnom odštepnom závode ZsVS, a. s.

Pri zrušení odberného miesta odberateľ vyplní a zašle poštou, e-mailom alebo osobne podá v príslušnom zákazníckom centre:

Žiadosť o zrušenie odberného miesta – žiadosť vo forme listu adresuje na útvar výrobno-prevádzkového strediska (VPS) príslušného odštepného závodu ZsVS, a. s.