Zrážkové vody - odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

Ak je zrážková voda zo spevnených plôch nehnuteľnosti odvedená do verejnej kanalizácie, vlastník nehnuteľnosti je povinný za ňu platiť stočné.

Vody z povrchového odtoku sú vody z atmosférických zrážok („zrážková voda“) a považujú sa za odpadové vody, pokiaľ sú odvádzané verejnou kanalizáciou. Ak zrážková voda nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti (strechy, betónové a asfaltové povrchy) je odvedená do verejnej kanalizácie (keď aj voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste) je vlastník nehnuteľnosti povinný za ňu platiť stočné v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“). Odvedenie a následné čistenie zrážkových vôd spolu so splaškovými odpadovými vodami je technologicky, energeticky, a preto aj finančne náročný proces, takže táto služba nemôže byť zadarmo.

Kto vypúšťa vodu z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní takýchto odpadových vôd alebo vypúšťa vody z povrchového odtoku do splaškovej kanalizácie vybudovanej výlučne na odvádzanie splaškovej odpadovej vody, dopúšťa sa neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v zmysle § 25 ods. 3 písm. a) alebo písm. g) zákona č. 442/2002 Z. z. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie má potom v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. právo na náhradu spôsobenej škody.

ZsVS, a. s., disponuje technikou na preukázanie neoprávneného vypúšťania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie a priebežne vykonáva kontroly odberných miest v jej územnej pôsobnosti.

00279 Zs VS web bannery zrazkove vody 102023 1 002

Žiadame Vás preto, aby ste si vo vlastnom záujme prekontrolovali, či máte uzatvorenú so ZsVS, a. s., zmluvu na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie v prípade, že vypúšťate vodu z atmosférických zrážok do verejnej kanalizácie a vyhli sa tak pokute za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, prípadne iným sankciám a dostavili sa alebo kontaktovali príslušné zákaznícke centrum ZsVS, a. s., so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie.

00279 Zs VS web bannery zrazkove vody 102023 2 002

Zrážková voda sa považuje za odpadovú vodu. Pokiaľ je vypúšťaná do kanalizácie, musí byť v zmluve na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou uvedený výpočet množstva zrážkových vôd.

Výpočet množstva zrážkových vôd zohľadňuje:

  • Spôsob výpočtu množstva odvádzaných zrážkových vôd do VK stanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z.
  • Plochami pre účel výpočtu zrážkových vôd sa rozumejú strechy, spevnené plochy, plochy s vegetáciou a pod.
  • Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, čím sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve.
Kategória plochy Súčiniteľ odtoku
A zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) 0,9
B čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyškárovaným pieskom, štrkom a pod.) 0,4
C dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) 0,05
  • V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent pri uzatváraní zmluvy v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá. Na vyžiadanie preukáže aj spôsob nakladania.
  • V prípade, ak si producent, ktorý má zazmluvnené aj vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, požiada o ich vyňatie zo zmluvy alebo zmenšenie plôch, ZsVS, a. s., akceptuje zrušenie, resp. zmenu zmluvy na odvádzanie zrážkových vôd len na základe preukázania fyzického odpojenia odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Iný spôsob (napr. zachytávanie časti dažďových vôd do sudov) ZsVS, a. s., neakceptuje. Ak producent neposkytne potrebnú súčinnosť, ZsVS, a. s., jeho žiadosti o zmenu, resp. o zrušenie zmluvného vzťahu nevyhovie.
  • V prípade, ak producent vypúšťa zrážkové vody do verejnej kanalizácie nepriamo, t. j. keď sú zrážkové vody zaústené napr. na chodník alebo verejné priestranstvo a končia vo verejnej kanalizácii, je producent takisto povinný uhrádzať stočné za vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku.
  • Producent poskytne potrebnú súčinnosť vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie pri poskytovaní údajov o plochách potrebných pre výpočet množstva zrážkových vôd. Ak producent neposkytne požadované údaje, ZsVS, a. s., určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.

Z údajov dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít a aktualizuje sa aspoň raz za tri roky. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy. Vypočítané množstvo vody odvedené z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje v sadzbe stočného.

Otváracie hodiny

Naše zákaznícke centrá sú k dispozícii v pracovných dňoch v nasledujúcich časoch:

Po 8.00 – 12.00
Ut 8.00 – 12.00 , 12.30 – 14.30 hod.
St 8.00 – 12.00 , 12.30 – 16.30 hod.
Št 8.00 – 12.00
Pi 8.00 – 12.00
Kam patrím?

Ak chcete vedieť, pod aké zákaznícke centrum spadá vaša obec, zvoľte názov obce.

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kračanská cesta 1233
929 01 Dunajská Streda

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 31 773 7333

alternate_email zc.dunajskastreda@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 31 773 7304
+421 911 062928

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
P. Pázmaňa 4/64
927 01 Šaľa

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 31 773 7504

alternate_email zc.sala@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 31 773 7555
+421 902 957 814

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ludanská 4
934 01 Levice

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 36 777 1315

alternate_email zc.levice@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 36 777 1315
+421 911 062 927

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 01 Nitra

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 37 694 9260

alternate_email zc.nitra@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 37 694 9326
+421 911 062 929

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17
940 71 Nové Zámky

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 35 792 2333
+421 35 792 2334

alternate_email zc.novezamky@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 35 792 2333
+421 904 414 293

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Veľká Jarková 354/24
954 01 Komárno

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tovarnícka 2208
955 55 Topoľčany

person

Vedúci pracoviska:
+421 38 746 4306
+421 911 062931