Zrážkové vody - odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou

Ak je zrážková voda zo spevnených plôch nehnuteľnosti odvedená do verejnej kanalizácie, vlastník nehnuteľnosti je povinný za ňu platiť stočné.

Vody z povrchového odtoku sú vody z atmosférických zrážok („zrážková voda“) a považujú sa za odpadové vody, pokiaľ sú odvádzané verejnou kanalizáciou. Ak zrážková voda nevsiakne do zeme, ale zo spevnených plôch nehnuteľnosti (strechy, betónové a asfaltové povrchy) je odvedená do verejnej kanalizácie (keď aj voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste) je vlastník nehnuteľnosti povinný za ňu platiť stočné v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 442/2002 Z. z.“). Odvedenie a následné čistenie zrážkových vôd spolu so splaškovými odpadovými vodami je technologicky, energeticky, a preto aj finančne náročný proces, takže táto služba nemôže byť zadarmo.

Kto vypúšťa vodu z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní takýchto odpadových vôd alebo vypúšťa vody z povrchového odtoku do splaškovej kanalizácie vybudovanej výlučne na odvádzanie splaškovej odpadovej vody, dopúšťa sa neoprávneného vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v zmysle § 25 ods. 3 písm. a) alebo písm. g) zákona č. 442/2002 Z. z. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie má potom v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. právo na náhradu spôsobenej škody.

ZsVS, a. s., disponuje technikou na preukázanie neoprávneného vypúšťania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie a priebežne vykonáva kontroly odberných miest v jej územnej pôsobnosti.

00279 Zs VS web bannery zrazkove vody 102023 1 002

Žiadame Vás preto, aby ste si vo vlastnom záujme prekontrolovali, či máte uzatvorenú so ZsVS, a. s., zmluvu na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie v prípade, že vypúšťate vodu z atmosférických zrážok do verejnej kanalizácie a vyhli sa tak pokute za neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, prípadne iným sankciám a dostavili sa alebo kontaktovali príslušné zákaznícke centrum ZsVS, a. s., so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie.

00279 Zs VS web bannery zrazkove vody 102023 2 002

Otváracie hodiny

Naše zákaznícke centrá sú k dispozícii v pracovných dňoch v nasledujúcich časoch:

Po 8.00 – 12.00
Ut 8.00 – 12.00 , 12.30 – 14.30 hod.
St 8.00 – 12.00 , 12.30 – 16.30 hod.
Št 8.00 – 12.00
Pi 8.00 – 12.00
Kam patrím?

Ak chcete vedieť, pod aké zákaznícke centrum spadá vaša obec, zvoľte názov obce.

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kračanská cesta 1233
929 01 Dunajská Streda

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 31 773 7333

alternate_email zc.dunajskastreda@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 31 773 7304
+421 911 062928

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
P. Pázmaňa 4/64
927 01 Šaľa

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 31 773 7504

alternate_email zc.sala@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 31 773 7555
+421 902 957 814

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ludanská 4
934 01 Levice

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 36 777 1315

alternate_email zc.levice@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 36 777 1315
+421 911 062 927

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 01 Nitra

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 37 694 9260

alternate_email zc.nitra@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 37 694 9326
+421 911 062 929

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17
940 71 Nové Zámky

phone

PO a FO podnikatelia:
+421 35 792 2333
+421 35 792 2334

alternate_email zc.novezamky@zsvs.sk
person

Vedúci pracoviska:
+421 35 792 2333
+421 904 414 293

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Veľká Jarková 354/24
954 01 Komárno

location_on

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Tovarnícka 2208
955 55 Topoľčany

person

Vedúci pracoviska:
+421 38 746 4306
+421 911 062931