Reklamácie

Zákazník môže podať reklamáciu osobne, písomne alebo e-mailom.

Reklamácie sa riešia v súlade s Reklamačným Poriadkom Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zákazník  si môže uplatniť reklamáciu:           

  1. osobným podaním -  zákazník predloží vyplnený a podpísaný Reklamačný Formulár,
  2. písomným podaním - zákazník zašle prostredníctvom pošty vyplnený a podpísaný Reklamačný Formulár,
  3. e-mailom - prostredníctvom e-mailu, kde prílohu tvorí vyplnený a podpísaný Reklamačný Formulár.

O výsledku vybavenia reklamácie bude zákazník vyrozumený písomne a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ( okrem prípadov uvedených v §30 zákona 442/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov).

Kontaktné údaje

Ing. Štefan Szarka
referent
tel: 037/6949258,
e-mail: reklamacie@zsvs.sk

Mgr. Veronika Martišová
referent
tel: 037/6949218,
e-mail: reklamacie@zsvs.sk