Uzatvoriť zmluvu

V súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach je vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ povinný uzavrieť písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd s fyzickými osobami alebo právnickými osobami, žiadateľmi o pripojenie na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu (VV) a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (VK) je základným dokumentom, ktorý upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami t.j. odberateľom a našou spoločnosťou.

Zmluva sa uzatvára s odberateľom ( vlastníkom nehnuteľnosti) vždy v písomnej forme.