Odhlásenie odberateľa a ukončenie zmluvy – odberu

- na základe zmeny vlastníctva nehnuteľnosti, pozemku formou kúpy/predaja, darovania alebo  dedičstva.

Odberateľ je povinný pri ukončení zmluvy (odberu) osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby predložiť v Zákazníckom centre nasledovné doklady:

Fyzické osoby (domácnosti), právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia (ostatní odberatelia):

  1. vyplnenú odhlášku k dodávke vody, odvádzaniu odpadových vôd (odhláška je súčasťou žiadosti o uzatvorenie zmluvy –Zmena odberateľa FO, PO) s uvedením stavu vodomeru a dátumom ukončenia odberu
  2. doklady o zmene vlastníctva (výpis z listu vlastníctva – môže byť aj z katastrálneho portálu)
  3. doklady o úhrade nezaplatených faktúr (odhlasujúci odberateľ musí mať uhradené všetky záväzky)
  4. nový odberateľ súbežne odovzdá prihlášku (Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie) s uvedením stavu vodomeru a dátumom prihlásenia odberu

*  uvedený úkon môže zákazník vykonať osobným podaním, poštou, e-mailom (naskenované a podpísané)