Prihlásenie odberateľa a uzatvorenie zmluvy – existujúce odberné miesto

- na základe zmeny vlastníctva nehnuteľnosti, pozemku formou kúpy/predaja, darovania alebo dedičstva.

Odberateľ je povinný pri prihlásení odberného miesta a pre účely uzavretia zmluvy osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby predložiť v Zákazníckom centre nasledovné doklady:

Fyzické osoby (domácnosti):

 1. Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o Uzatvorenie Zmluvy o Dodávke Vody z Verejného Vodovodu a Odvádzaní Odpadových Vôd Do Verejnej  Kanalizácie (FO) - Zmena Odberateľa
 2. doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva- môže byť z katastrálneho portálu)
 3. súhlas s uzavretím zmluvy, ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci - nadpolovičná väčšina
 4. doklad totožnosti (k nahliadnutiu)
 5. prílohy podľa potreby (sú uvedené v žiadosti)

Právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia (ostatní odberatelia):

 1. Vyplnenú a podpísanú Žiadosť o Uzatvorenie Zmluvy o Dodávke Vody z Verejného Vodovodu a Odvádzaní Odpadových Vôd Do Verejnej  Kanalizácie (PO) - Zmena Odberateľa
 2. aktuálny doklad o oprávnení podnikať (výpis z obchodného registra, živnostenského registra, zriaďovacia listina, menovací dekrét a pod.)
 3. doklad o vlastníctve nehnuteľnosti (výpis z listu vlastníctva- môže byť z katastrálneho portálu, nájomná zmluva)
 4. doklad o pridelení  IČO, DIČ, IČ DPH
 5. bankové spojenie (peňažný ústav  a  číslo účtu)
 6. prílohy podľa potreby (sú uvedené v žiadosti)

*  uvedený úkon môže zákazník vykonať osobným podaním, poštou, e-mailom (naskenované a podpísané)