Spôsob platby

Spôsob úhrady faktúr:

 • poštovou poukážkou
 • prevodným príkazom (odberateľ si v banke zadá jednorazový prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol, t.j. číslo faktúry a úhradu poukáže na účet našej spoločnosti)
 • inkasom (odberateľ si vo svojej banke založí súhlas s inkasom, inkaso sa v banke nastaví podľa predloženého Mandátu na inkaso v SEPA)
 • v hotovosti - v pokladni zákazníckeho centra Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Za opakovanú dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd naša spoločnosť realizuje u odberateľov preddavkové platby.

Spôsob úhrady preddavkov:

 • poštovou poukážkou
 • prevodným príkazom (odberateľ si v banke zadá trvalý prevodný príkaz, je potrebné uviesť variabilný symbol – číslo zákazníckeho účtu)      
 • inkasom (odberateľ si vo svojej banke založí súhlas s inkasom, inkaso sa v banke nastaví podľa predloženého Mandátu na inkaso v SEPA)

Ako postupovať pri zriadení uhrádzania platieb za vodné a stočné formou INKASA?

 • spôsob uhrádzania platieb formou inkasa je možné zriadiť na preddavkové platby ako aj na faktúry za vodné a stočné
 • odberateľ si vyplní a podpíše:  v prípade fyzickej osoby Mandát na Inkaso v SEPA FO , v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa Mandát na Inkaso v SEPA PO
 • zákazník môže osobne navštíviť ZC za účelom získania uvedeného tlačiva
 • Mandát nadobúda platnosť pridelením správneho čísla UMR , ktoré pridelí referent ZC po doručení Mandátu
 • 1 x originál Mandátu na inkaso v SEPA  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. použije na nastavenie platby formou inkasa
 • 1 x Mandát na inkaso v SEPA odberateľ predloží aj vo svojej banke a požiada o zriadenie súhlasu s inkasom
 • v prípade nedostatku peňažných prostriedkov na účte odberateľa,  Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. výzvu na inkaso neopakuje

Poznámka: Mandát požadujeme vyplniť v dvoch vyhotoveniach.