Zmena, doplnenie identifikačných údajov, informácií odberateľa

Fyzické osoby (domácnosti):  Zmena, doplnenie

Identifikačný údajPotrebný doklad
Zmena priezviskadoklad totožnosti
Zmena adresy bydliska odberateľapísomné oznámenie odberateľa
Zmena zasielacej (korešpondenčnej adresy)písomné oznámenie odberateľa
Zmena kontaktných údajov (telefón, e-mail)písomné oznámenie odberateľa
Zmena spôsobu platby (PPP, prevod, inkaso)písomné oznámenie odberateľa
Zmena bankového spojeniapísomné oznámenie odberateľa
Zmena výšky preddavkovej platbypísomné oznámenie odberateľa

Na oznámenie uvedených zmien môžete vyplniť tlačivo Aktualizácia Údajov Odberateľa FO, alebo písomné oznámenie vo forme listu.

Právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia (ostatní odberatelia): Zmena, doplnenie

Identifikačný údajPotrebný doklad
Zmena obchodného mena (bez zmeny IČO)písomné oznámenie odberateľa
Zmena kontaktných údajovpísomné oznámenie odberateľa
Zmena štatutárneho orgánupísomné oznámenie , menovací dekrét
Zmena zasielacej (korešpondenčnej) adresypísomné oznámenie odberateľa
Doplnenie IČ DPHpísomné oznámenie odberateľa
Zrušenie IČ DPHpísomné oznámenie odberateľa

Na oznámenie uvedených zmien môžete vyplniť tlačivo Aktualizácia Údajov Odberateľa PO, alebo písomné oznámenie vo forme listu.

*  možnosti doručenia: uvedený úkon môže zákazník vykonať osobným podaním, poštou, e-mailom (naskenované a podpísané)


Na základe zákona č. 442/2002 ako aj Obchodných podmienok je odberateľ okrem iného povinný:

  • bezodkladne oznámiť dodávateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie
  • bezodkladne oznámiť zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody, prípadne o odvádzaní odpadových vôd sa v zmysle platného zákona považuje za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu, prípadne neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. V tomto prípade môže spoločnosť prerušiť (odpojiť) dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd a náklady s tým spojené hradí odberateľ.