Zmena, doplnenie identifikačných údajov, informácií odberateľa

Fyzické osoby (domácnosti):  Zmena, doplnenie

Identifikačný údaj Potrebný doklad
Zmena priezviska doklad totožnosti
Zmena adresy bydliska odberateľa písomné oznámenie odberateľa
Zmena zasielacej (korešpondenčnej adresy) písomné oznámenie odberateľa
Zmena kontaktných údajov (telefón, e-mail) písomné oznámenie odberateľa
Zmena spôsobu platby (PPP, prevod, inkaso) písomné oznámenie odberateľa
Zmena bankového spojenia písomné oznámenie odberateľa
Zmena výšky preddavkovej platb písomné oznámenie odberateľa

Na oznámenie uvedených zmien môžete vyplniť tlačivo Aktualizácia Údajov Odberateľa FO, alebo písomné oznámenie vo forme listu.

Právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia (ostatní odberatelia): Zmena, doplnenie

Identifikačný údaj Potrebný doklad
Zmena obchodného mena (bez zmeny IČO) písomné oznámenie odberateľa
Zmena kontaktných údajov písomné oznámenie odberateľa
Zmena štatutárneho orgánu písomné oznámenie , menovací dekrét
Zmena zasielacej (korešpondenčnej) adresy písomné oznámenie odberateľa
Doplnenie IČ DPH písomné oznámenie odberateľa
Zrušenie IČ DPH písomné oznámenie odberateľa

Na oznámenie uvedených zmien môžete vyplniť tlačivo Aktualizácia Údajov Odberateľa PO, alebo písomné oznámenie vo forme listu.

*  možnosti doručenia: uvedený úkon môže zákazník vykonať osobným podaním, poštou, e-mailom (naskenované a podpísané)


Na základe zákona č. 442/2002 ako aj Obchodných podmienok je odberateľ okrem iného povinný:

  • bezodkladne oznámiť dodávateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie
  • bezodkladne oznámiť zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

Odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody, prípadne o odvádzaní odpadových vôd sa v zmysle platného zákona považuje za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu, prípadne neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. V tomto prípade môže spoločnosť prerušiť (odpojiť) dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd a náklady s tým spojené hradí odberateľ.