Zrážková voda

Zrážková voda sa považuje za odpadovú vodu. Pokiaľ ju vypúšťate do kanalizácie musí byť v zmluve na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou uvedený výpočet množstva zrážkových vôd:

  • Spôsob výpočtu množstva odvádzaných zrážkových vôd do VK stanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.397/2003 Z. z.
  • Plochami pre účel výpočtu zrážkových vôd sa rozumejú (strechy, spevnené plochy, plochy s vegetáciou ...)
  • Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom:
  • Kategória plochy A - zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ odtoku 0,9
  • Kategória plochy B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod.) majú súčiniteľ odtoku 0,4
  • Kategória plochy C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) majú súčiniteľ odtoku 0,05

Tým sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve..

Z údajov dlhodobého Zrážkového Úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít a aktualizuje sa aspoň raz za tri roky. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy. Vypočítané množstvo vody odvedené z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje v sadzbe stočného.


Odvádzanie odpadových vôd z vlastného zdroja

V prípade, ak je nehnuteľnosť pripojená na verejnú kanalizáciu a vlastný zdroj (studňa) je prepojený na vnútorný rozvod domácnosti ide o odvádzanie odpadových vôd z vlastného zdroja.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný nahlásiť túto skutočnosť Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., za účelom uzavretia Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie (z vlastného zdroja) – ide o odvádzanie odpadových vôd podľa smerných čísel spotreby vody.

Smerné čísla spotreby vody stanovuje Vyhláška č. 209/2013 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20.júna 2013.

Množstvo  odpadových vôd z vlastných zdrojov  podľa smerných čísel sa vypočíta:

počet osôb v domácnosti  x  smerné číslo spotreby vody na osobu za rok podľa druhu spotreby vody

V prípade odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z vlastného zdroja (studňa) zákazník predloží: