Zrážková voda

Zrážková voda sa považuje za odpadovú vodu. Pokiaľ ju vypúšťate do kanalizácie musí byť v zmluve na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou uvedený výpočet množstva zrážkových vôd:

 • Spôsob výpočtu množstva odvádzaných zrážkových vôd do VK stanovuje Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.397/2003 Z. z.
 • Plochami pre účel výpočtu zrážkových vôd sa rozumejú (strechy, spevnené plochy, plochy s vegetáciou ...)
 • Údaje o zastavaných a spevnených plochách sa čerpajú z listu vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti, vynásobia sa súčiniteľom odtoku podľa povrchu plôch, pričom:
 • Kategória plochy A - zastavané a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy) majú súčiniteľ odtoku 0,9
 • Kategória plochy B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaným pieskom, štrkom a pod.) majú súčiniteľ odtoku 0,4
 • Kategória plochy C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) majú súčiniteľ odtoku 0,05
 • Tým sa vypočítajú tzv. redukované plochy, ktoré sú uvedené v obchodnej zmluve.
 • V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent pri uzatváraní zmluvy v poznámke uvedie akým spôsobom sa s nimi nakladá. Na vyžiadanie vlastníka alebo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie preukáže aj spôsob nakladania.
 • V prípade, ak si producent, ktorý má zazmluvnené aj  vypúšťanie odpadových  vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie, požiada o ich vyňatie zo zmluvy , ZsVS, a.s. akceptuje zrušenie zmluvy na odvádzanie zrážkových vôd len na základe preukázania fyzického odpojenia odvádzania odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. Iný spôsob (napr. zachytávanie časti dažďových vôd  do sudov, ...)  ako fyzické odpojenie ZsVS, a.s. neakceptuje.
 • V prípade, ak producent vypúšťa zrážkové vody do verejnej kanalizácie nepriamo, t.j. keď sú zrážkové vody zaústené napr. na chodník alebo verejné priestranstvo, a tieto vody následne končia vo verejnej kanalizácii, je producent takisto povinný uhrádzať stočné za vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku(alebo producent nie je zbavený povinnosti úhrady stočného za vypúšťanie odpadových vôd z povrchového odtoku).
 • Producent poskytne potrebnú súčinnosť vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie pri poskytovaní údajov o plochách potrebných pre výpočet množstva zrážkových vôd. Ak producent neposkytne požadované údaje, ZsVS, a.s.  určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do kategórie A.
 • Producent poskytne potrebnú súčinnosť vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie aj pri preukazovaní spôsobu nakladania so zrážkovými vodami, ak chce zmeniť , resp. zmenšiť plochu , ako aj pri preukazovaní fyzického odpojenia odvádzania zrážkových vôd do verejnej kanalizácie pri zrušení platby za tieto vody z povrchového odtoku. Ak producent neposkytne potrebnú súčinnosť, ZsVs, a.s. jeho žiadosti o zmenu, resp. o zrušenie zmluvného vzťahu nevyhovie.


Z údajov dlhodobého Zrážkového Úhrnu pre danú lokalitu, ktorý poskytuje Slovenský hydrometeorologický ústav za obdobie predchádzajúcich piatich rokov, sa vypočíta ročný priemer pre fakturačné obdobie. Úhrn je počítaný podľa lokalít a aktualizuje sa aspoň raz za tri roky. Týmto priemerom sa vynásobia redukované plochy. Vypočítané množstvo vody odvedené z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje v sadzbe stočného.


Odvádzanie odpadových vôd z vlastného zdroja

V prípade, ak je nehnuteľnosť pripojená na verejnú kanalizáciu a vlastný zdroj (studňa) je prepojený na vnútorný rozvod domácnosti ide o odvádzanie odpadových vôd z vlastného zdroja.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný nahlásiť túto skutočnosť Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., za účelom uzavretia Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie (z vlastného zdroja) – ide o odvádzanie odpadových vôd podľa smerných čísel spotreby vody.

Smerné čísla spotreby vody stanovuje Vyhláška č. 209/2013 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 20.júna 2013.

Množstvo  odpadových vôd z vlastných zdrojov  podľa smerných čísel sa vypočíta:

počet osôb v domácnosti  x  smerné číslo spotreby vody na osobu za rok podľa druhu spotreby vody

V prípade odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z vlastného zdroja (studňa) zákazník predloží: