Reklamácie

Reklamácie sa riešia v súlade s Reklamačným poriadkom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Zákazník si môže uplatniť reklamáciu:

  1. osobným podaním – zákazník predloží vyplnený a podpísaný Reklamačný formulár
  2. písomným podaním – zákazník zašle poštou vyplnený a podpísaný Reklamačný formulár
  3. e-mailom – prostredníctvom e-mailu, kde prílohu tvorí vyplnený a podpísaný Reklamačný formulár

O výsledku vybavenia reklamácie bude zákazník vyrozumený písomne, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie (okrem prípadov uvedených v §30 zákona 442/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov).

Kontaktné údaje

Ing. Štefan Szarka

referent
reklamacie@zsvs.sk

037/694 9258