Cena za vodné a stočné

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. rozhodol podľa § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že pre regulovaný subjekt

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4,
949 60 Nitra
IČO: 36 550 949

určil na obdobie od 29.11.2017 do 31.12.2021 nasledovné ceny:

Maximálna cena Cena v € bez DPH /m3 Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0802 1,2962
Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,7550 0,9060
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,8918 1,0702

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0265/2017/V zo dňa 27.11.2017 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.