Cena za vodné a stočné

     Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. rozhodol podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d), § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., resp. č. 204/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že pre regulovaný subjekt Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO 36 550 949 určil na regulačné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021 nasledovné ceny:


Maximálna cena Cena v € bez DPH /m3 Cena v € s DPH /m3 Účinnosť rozhodnutia
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom 1,0802 1,2962 1. 1. 2017
Výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom 0,7550 0,9060 1. 1. 2017
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1157 1,3388 1. 10. 2021

* Podľa § 14 ods. 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2021, ak ÚRSO neschváli zmenu cenového rozhodnutia. V prehľade vyššie sú uvedené aktuálne platné ceny regulovaných činností v rámci spoločnosti. Všetky cenové rozhodnutia počnúc 01.01.2017 sú zverejnené nižšie.  

  1. Rozhodnutie ÚRSO č. 0025_2021_V zo dňa 14.09.2021 
  2. Rozhodnutie ÚRSO č. 0021_2020_V zo dňa 25.08.2020 
  3. Rozhodnutie ÚRSO č. 0014_2019_V zo dňa 21.08.2019
  4. Rozhodnutie ÚRSO č. 0265_2017_V zo dňa 27.11.2017
  5. Rozhodnutie ÚRSO č. 0213_2017_V zo dňa 24.02.2017