Svetový deň vody 22. marca 2024

V roku 1992 sa na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro zrodila myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany vodných zdrojov. Odvtedy sa každoročne 22. marec oslavuje ako Svetový deň vody vždy s inou nosnou témou a vždy s množstvom zaujímavých aktivít takmer po celom svete.

  1. Téma Svetového dňa vody 2024
  2. Výzva OSN
  3. Výtvarná súťaž
  4. Vyšetrenie vzoriek vody
  5. Čas a miesto konania osláv
  6. Na stiahnutie
  7. Na vode nám záleží
  8. Oslavy Svetového dňa vody
  9. Svetový deň vody v médiách

1. Téma Svetového dňa vody 2024

Hlavnou témou Svetového dňa vody 2024 je zdôraznenie kľúčovej úlohy vody pri podpore medzinárodnej spolupráce a mieru. Celosvetová kampaň s názvom „Voda za mier“ podčiarkuje potrebu spoločnej zodpovednosti pri riadení cezhraničných vodných zdrojov, povzbudzuje diplomaciu v oblasti vody, aby zvládala výzvy prostredníctvom dialógu a uznáva vzájomnú prepojenosť vody, životného prostredia a globálneho mieru.

Obrázok1

Voda môže vytvoriť mier alebo vyvolať konflikt.

Keď je vody nedostatok, je znečistená alebo k nej majú ľudia obmedzený alebo žiaden prístup, môže napätie medzi komunitami a krajinami narastať.

Vzhľadom na rastúce vplyvy klimatických zmien vzniká naliehavá potreba zjednotenia v rámci jednotlivých krajín ako aj medzi krajinami v oblasti ochrany a zachovania vodných zdrojov ako zdrojov tej najcennejšej tekutiny pre život na našej planéte.

Verejné zdravie a prosperita, potravinový a energetický systém, hospodárska produktivita a environmentálna integrita – to všetko závisí od dobre fungujúceho kolobehu vody.

Musíme si uvedomiť, že voda nie je len zdrojom, ktorý môžeme využívať – je to ľudské právo, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou každého aspektu života. Zjednotením v ochrane vody a jej zdrojov položíme základy stabilnejšieho a prosperujúcejšieho zajtrajška.

2. Výzva OSN

Vytvorte vodnú mandalu mieru.

Keď spoluprácou v oblasti ochrany vody, vytvárame pozitívny vlnový domino efekt – podporujeme harmóniu, vytvárame prosperitu a budujeme odolnosť voči spoločným výzvam. Symbolom tejto spolupráce je vodná mandala mieru. OSN preto vyzýva všetkých, deti aj dospelých, vytvoriť si vlastnú madalu podľa priloženej predlohy, a tým prispieť k celosvetovému pozitívnemu vlnovému domino efektu.

Vodná mandala mieru page 0001

3. Výtvarná súťaž

Zapojte sa do výtvarnej súťaže na aktuálnu tému Voda za mier a kreatívne a výtvarne spracujte tému vody, jej ochrany a využitia za mier a prosperitu.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prostredníctvom svojich odštepných závodov zorganizuje 22. marca 2024 pre širokú verejnosť oslavy, ktorých cieľom je pripomenúť význam pitnej vody, jej dôležitosť pre zachovanie zdravia a života na Zemi a viesť hlavne deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

V spolupráci s materskými školami, so základnými školami a osemročnými gymnáziami budú aj tento rok vyhlásené výtvarné a projektové súťaže k tohtoročnej téme Svetového dňa vody. Výtvarné a projektové práce budú vystavené a víťazi vo všetkých kategóriách budú odmenení práve na podujatiach organizovaných v rámci jednotlivých regiónov pôsobnosti ZsVS, a. s. Pre deti bude pripravený pestrý program a súťaže. Vystavená ľahká a ťažká vodárenská technika bude sprístupnená verejnosti, naši technickí zamestnanci predvedú aj praktické ukážky jej použitia.

Prítomní výrobno-prevádzkoví zamestnanci budú pripravení odpovedať návštevníkom na ich otázky ohľadom výroby, distribúcie, čistenia vody a informovať ich o ďalších aktivitách a službách, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom. Veríme, že mladú generáciu prezentácia zaujme natoľko, že prejavia záujem pracovať vo vodárenskom sektore. Aby aj nasledujúce generácie mali zabezpečenú distribúciu pitnej vody.

4. Vyšetrenie vzoriek vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., sa pri tejto príležitosti rozhodla, že aj tento rok budú pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Zákazníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

Bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek sa bude vykonávať v časoch a na miestach konania osláv Svetového dňa vody jednotlivých odštepných závodov.

5. Čas a miesto konania osláv

Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika, v čase od 9.30 do 12.30 hod.

Dunajská Streda, Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára, Korzo Bélu Bartóka 788/1, v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Želiezovce, Prevádzková budova ZsVS, a.s., Záhradná 46, v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Vráble, Čerešňové námestie, v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Galanta, námestie pred Mestským úradom, v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Nové Zámky, ul. Cisárska bašta (parkovisko pri plavárni), v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Príďte osláviť s nami Svetový deň vody 22. marca 2024. Po celý deň bude pre všetkých návštevníkov pripravený pestrý program.

6. Na stiahnutie

7. Na vode nám záleží

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., v Topoľčanoch symbolicky uviedla práve na Svetový deň vody celoslovenskú premiéru detskej pesničky Na vode nám záleží interpreta Mira Jaroša. Zároveň sme uviedli do života rozprávkovú knižku s názvom Voda nad zlato s podtitulom Na vode nám záleží, ktorá je určená nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Krstným otcom knižky sa stal Miro Jaroš.

Viac z priebehu osláv v Topoľčanoch si pozrite vo videu:

8. Oslavy Svetového dňa vody

ZsVS, a. s., oslávila Svetový deň vody okrem Topoľčian aj v ďalších piatich mestách v rámci regiónu svojej pôsobnosti, a to v Dunajskej Strede, Želiezovciach, Vrábľoch, Nových Zámkoch a Galante.

9. Svetový deň vody v médiách

TV Central

TV Nitrička