Kariéra

Ľudské zdroje sú tvorivým prvkom v spoločnosti. Poslaním riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti je vytváranie personálnych predpokladov na naplnenie strategických i čiastkových cieľov spoločnosti a zabezpečenie správneho fungovania a súladu všetkých jej zložiek v systéme spoločnosti.

Riadenie ľudských zdrojov zahŕňa päť základných procesov vykonávaných v rámci riadenia ľudských zdrojov v našej spoločnosti:

 • Výber zamestnancov
 • Hodnotenie zamestnancov – riadenie pracovného výkonu
 • Odmeňovanie zamestnancov
 • Rozvoj zamestnancov
 • Dodržiavanie všetkých zákonov v oblasti práce, zamestnávania ľudí a ľudských práv

V Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., je dôležitou úlohou personálnej práce zabezpečovanie stabilných pracovných miest, pretože kvalita ľudského potenciálu je jedným z rozhodujúcich faktorov rozvoja, ekonomickej prosperity a v neposlednom rade uspokojovania potrieb všetkých zákazníkov. Dôležití sú pre nás ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty a ďalej sa rozvíjajú, a preto naša spoločnosť chce byť plnohodnotným partnerom pri napĺňaní profesionálnych a osobných cieľov svojich zamestnancov. Zaujímame sa o šikovných a schopných ľudí, ktorí si svoju budúcnosť vedia predstaviť spojenú s našou spoločnosťou.

Technicko-hospodárske profesie:

 • vyhľadávač (technik vodného hospodárstva)
 • technológ na pitné vody
 • technológ na odpadové vody
 • mechanik systémov riadenia technologických procesov
 • elektrotechnik
 • hydrogeológ

Robotnícke profesie:

 • prevádzkový montér verejných vodovodov a kanalizácií
 • prevádzkový elektrikár NN/VN
 • čistič kanalizačných zariadení
 • strojník vodohospodárskych zariadení ČOV
 • strojník vodohospodárskych zariadení na pitnú vodu
 • automechanik
 • kopáč

Zoznam aktuálne voľných pracovných pozícií nájdete na www.budvodar.sk.

Pole je povinné
Zadajte platný email
Pole je povinné
Potvrďte svoj súhlas