Kvalita vody

Útvar chemicko–technologickej a laboratórnej činnosti bol v roku 2002 akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa ISO/IEC 17 025 : 2005 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií a tretíkrát reakreditovaný v roku 2013.

Uspokojuje tak potreby interného a externého zákazníka, kontrolných orgánov alebo organizácií vykonávajúcich uznávanie. Aktuálne platné osvedčenie o akreditácii je uznaním, že je laboratórium spôsobilé vykonávať objektívne a nezávisle skúšky v rozsahu prílohy k osvedčeniu o akreditácií. Slovenská národná akreditačná služba osvedčuje kompetentnosť útvaru CHTaLČ vykonávať odber vzoriek vody a kalu, mikrobiologické, biologické, chemické a  fyzikálno-chemické skúšky pitnej, bazénovej a odpadovej vody podľa rozsahu akreditácie.