Kariéra

Ľudské zdroje sú tvorivým prvkom v spoločnosti. Poslaním riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti je vytváranie personálnych predpokladov na naplnenie strategických i čiastkových cieľov spoločnosti a zabezpečenie správneho fungovania a súladu všetkých jej zložiek v systéme spoločnosti.

Riadenie ľudských zdrojov zahŕňa päť základných procesov vykonávaných v rámci riadenia ľudských zdrojov v našej spoločnosti:

  • Výber zamestnancov
  • Hodnotenie zamestnancov – riadenie pracovného výkonu
  • Odmeňovanie zamestnancov
  • Rozvoj zamestnancov
  • Dodržiavanie všetkých zákonov v oblasti práce, zamestnávania ľudí a ľudských práv

V Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. je dôležitou úlohou personálnej práce zabezpečovanie stabilných pracovných miest, pretože kvalita ľudského potenciálu je jedným z rozhodujúcich faktorov rozvoja, ekonomickej prosperity a v neposlednom rade uspokojovania potrieb všetkých zákazníkov. Dôležití sú pre nás ľudia, ktorí vytvárajú hodnoty a ďalej sa rozvíjajú, a preto naša spoločnosť chce byť plnohodnotným partnerom pri napĺňaní profesionálnych a osobných cieľov svojich zamestnancov. Zaujímame sa o šikovných a schopných ľudí, ktorí si svoju budúcnosť vedia predstaviť spojenú s našou spoločnosťou.

Voľné pracovné pozície

momentálne nemáme žiadne voľné pracovné pozície

Zaslanie Vašej žiadosti o zamestnanie a Vášho životopisu je považované za vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov pre účely výberového konania na uvedené pracovné miesto. Spracúvanie Vašich osobných údajov v rámci výberového konania sa zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Ak nie je vo Vašej žiadosti uvedená doba, počas ktorej môžeme Vaše osobné údaje s Vašim súhlasom spracúvať za účelom evidencie možných kandidátov pre budúce výberové konania, Váš životopis a Vaše osobné údaje po ukončení výberového konania zlikvidujeme.

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Ak súhlasíte - chcete, aby ste boli zaradení do našej evidencie uchádzačov o zamestnanie, doplňte prosím do nižšie uvedeného formulára o akú pracovnú pozíciu sa uchádzate a aj dobu, počas ktorej súhlasíte so spracovaním životopisu.