O spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom v Nitre bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.12.2002 v súlade s rozhodnutím MSPNM SR č. 801 o privatizácii časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. bola dňa 7.1.2003 zapísaná do obchodného registra. Vo svojej pôsobnosti má územie zahrňujúce okresy Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Komárno.

Predmet činnosti

 • zásobovať obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti,
 • odvádzať a čistiť odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie v danej územnej pôsobnosti, 
 • V súvislosti so základným predmetom podnikania: prevádzkovať, udržiavať, opravovať a ochraňovať vodné zdroje, verejné vodovody, verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd zabezpečovať vodohospodársky a technický rozvoj, hydrogeologický prieskum, prípravnú a projektovú dokumentáciu, investorskú a inžiniersku činnosť na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskú činnosť v odbore vodovodov a kanalizácií, realizovať vývojové, stavebné a montážne, opravárenské a servisné, technologické a laboratórne činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činnosti, zabezpečovať pre vlastnú potrebu geodetické a reprografické práce, revízie vyhradených zariadení, vnútropodnikovú dopravu, prevádzku mechanizačných prostriedkov, obhospodarovanie bytového a nebytového fondu, zabezpečovať núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov, poskytovanie ubytovania - turistické ubytovne a chaty po triedu ***, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV, vykonávať činnosť stavebného dozoru s odborným zameraním inžinierske stavby obstarávateľské služby spojené so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľných živností, 
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľných živností, 
 • výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov, 
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, 
 • prípravné práce k realizácii stavby, 
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, 
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, 
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, 
 • diagnostika kanalizačných a vodovodných potrubí, 
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, 
 • správa bytového a nebytového fondu, 
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, 
 • reklamné a marketingové služby, 
 • prenájom hnuteľných vecí, 
 • výroba a rozvod priemyselnej vody, úžitkovej vody, chladiacej cirkulačnej vody, demineralizovanej vody a zmäkčenej vody.